background
ธรรมะ
 
“สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวะ คะยาวะหัง โหตุ”
 
คำกล่าว ขณะตักบาตรทุกเช้า ที่เราผู้บริโภคควรกล่าว โดยเฉพาะผูมีตำแหน่งสูงๆ ฝากให้เขาดูด้วย อ่านคำแปล
 
“ ด้วยผลแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวาย จงเป็นเหตุปัจจัย เป็นเครื่องกำจัดกิเลส ภายในใจข้าพเจ้า ด้วยเถิด ” ท่านผู้ใดปฎิบัติได้ดังนี้ ท่านจะเป็นคนไทย ที่มีความสุข และพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้สังคมเป็นสุขด้วย
ปรึกษา ปัญหากฎหมาย
กับผู้ดูแลเว็ป
นาย พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา
รับเรื่องร้องเรียนและผู้ดูแลเว็บไซต์
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลองค์กร

สมาคมสิทธิผู้บริโภค  ยึดมั่นในความคิดว่า "สิทธิผู้บริโภค  คือสิทธิของประชาชนไทย"  ที่จะช่วยกัน  สร้างสังคมให้มีความยุติธรรม  เคารพในสิทธิโดยไม่แบ่งชนชั้น อาชีพ และฐานะ

โดยสมาคม  ที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
 

  1. ให้ผู้บริโภค ได้รับประโยชน์จากการบริโภคหรือใช้บริการ  ให้มากที่สุดบนพื้นฐาน ของสินค้าหรือบริการ ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
  2. ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริโภค  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคและการ ใช้บริการต่างๆ 
  3. ร่วมมือกับส่วนราชการ  สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อศึกษาวิจัย  ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค
  4. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการบริโภคหรือใช้บริการต่างๆ  เพื่อยกระดับความรู้  ในการใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการ  ทำให้เกิดประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัย ประหยัดและรักษาทรัพยากรของชาติ
  5. ติดตามแนวโน้มความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสินค้าและบริการ  แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปจัดทำและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออื่นๆ
  6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้สังคมผู้บริโภค  มีคุณธรรมและจริยธรรม
  7. กิจกรรมอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

สมาคมสิทธิผู้บริโภค  เกิดจากการรวมตัวของบุคคลหลากหลายอาชีพ  ที่มีความต้องการ และมีอุดมการณ์ที่จะร่วมกันทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม  เพราะตระหนักในหน้าที่  ที่จะต้องตอบแทนสังคม  เพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทย  ให้เป็นสังคม  ที่มีความสามารถ  มีสมรรถนะ และมีความเอื้ออาทร